Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden gelden op alle producten/diensten van CAPPture. Een shoot boeken betekent automatisch dat je instemt met onderstaande voorwaarden. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de fotograaf. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Algemeen

 • CAPPture kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke of materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. 
 • Foto’s die werden gemaakt tijdens de shoot kunnen verschijnen op de website en sociale media van Cappture. Laat het ons weten indien je dit niet wenst. 
 • CAPPture heeft het recht informatie op de website wat betreft algemene voorwaarden ten alle tijde aan te passen.

Prijzen

 • Een prijsvoorstel is steeds vrijblijvend. Prijsoffertes blijven geldig tot 1 maand na de datum vermeld op het prijsvoorstel. De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de website en/of in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en incl. taksen en BTW, tenzij anders vermeld.
 • De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

Shoot boeken (enkel voor particulieren)

 • Van zodra de klant akkoord gaat met het prijsvoorstel en een sessie wenst te boeken, wordt een voorschotfactuur bezorgd. Dit is een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot.
 • De voorschotfactuur dient betaald te worden binnen de 5 dagen. Van zodra het voorschot betaald is, ligt de shoot pas definitief vast.

Betaling

 • Na de sessie krijg je de factuur met het restbedrag in je mailbox. De foto’s worden pas bewerkt en digitaal afgeleverd binnen de 4 weken na ontvangst van de eindbetaling wat betreft sessies op factuur.
 • Eventuele extra aankopen worden apart gefactureerd en/of afgerekend via de online galerij. 
 • In geval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest gerekend worden van 10% met een minimum van 50 euro.

Annulatie

 • Bij annulatie van de sessie kan het voorschot gebruikt worden voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. In geval van laattijdige annulatie (= minder dan 1 week voordien) van een sessie rekenen we bovenop het voorschot €50 aan omdat we de vrijgehouden plek dan niet meer ingevuld krijgen.

Intellectuele eigendom – verspreiding en gebruik van de foto’sportretrechtherroepingsrecht

(Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.)

 • De fotograaf behoudt de auteursrechten op alle werken die zij voor de opdrachtgever uitvoert. De opdrachtgever bevestigt dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van de foto’s.
 • Het model, de klant en het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie.
 •  Het model, noch de ouders of voogd hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.
 • De opdrachtgever heeft het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. De totale factuurprijs omvat het recht van de opdrachtgever om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Reproductie van enig werk voor persoonlijke doeleinden door de opdrachtgever is slechts toegestaan conform de bepalingen van artikel 21 en 22 van de Belgische Auteurswet. Het gebruiksrecht is persoonlijk en mag in geen geval worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming door de fotograaf.
 • Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door de fotograaf schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van de fotograaf zijn tijd, ervaring, investeringen en afstand van reproductierechten in zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor de duur van één jaar. Bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft de fotograaf het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de foto’s tot schriftelijke overeenkomst omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s en ander beeldmateriaal door derden.
 • Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Ingeval de foto’s worden gemaakt voor commerciële doeleinden, zoals reclame, folders, advertenties of andere vormen van publiciteit, dan mogen de foto’s enkel worden gebruikt door de handelaar/rechtspersoon, voor de enkele doeleinden en binnen het territorium zoals omschreven in de overeenkomst, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door de fotograaf. Indien foto’s gebruikt worden om commercieel te exploiteren, kan de fotograaf hier een meerprijs voor vragen.
 • De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal, alsook iedere reproductie gepaard te laten gaan met de vermelding “© CAPPture – Leen Vande Cappelle”. Het is de opdrachtgever verboden de foto’s op welke manier dan ook te wijzigen. Onder ‘wijziging’ wordt verstaan: bijsnijden, aanpassen van kleuren en contrasten of andere visuele wijzigingen.
 • D​e fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden.
 • Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zoals, maar niet beperkt tot, ieder gebrek aan vermelding van de verwijzing “© CAPPture – Leen Vande Cappelle” op enige toegestane reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk van de fotograaf, zal de opdrachtgever de fotograaf een schadevergoeding verschuldigd zijn van minstens 500 Eur per inbreuk of inbreukmakende foto, onverminderd het recht van de fotograaf om een hogere schadevergoeding te eisen.
 • D​e opdrachtgever mag in géén geval foto’s doorgeven aan derde partijen zonder voorgaande schriftelijke goedkeuring van de fotograaf. Voor elke mogelijke publicatie moet de fotograaf zijn/haar goedkeuring geven.
 • De fotograaf behoudt zich het recht om bijkomende vergoedingen te vragen n.a.v. auteursrechten bij publicaties.
 • De fotograaf heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via email.
 • Er is geen herroepingsrecht op digitaal aangeleverde bestanden.

Te ontvangen foto’s

 • Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.
 • Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto’s betreft.
 • De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.
 • De foto’s worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere. Daarnaast zijn wij ook niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of niet gekalibreerde beeldschermen of nabestellingen indien deze niet door ons geleverd werden. 
 • De fotograaf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht bv. door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur.
 • De online galerij blijft minstens drie weken gratis beschikbaar. Hierna kan de online galerij door de fotograaf zonder enig voorafgaand bericht aan de klant verwijderd worden. Bij een heraanvraag van de beelden na het verwijderen van de digitale galerij wordt 30 euro administratieve kost aangerekend aan de klant. Cappture bewaart 1 jaar lang de gemaakte beelden. Daarna worden deze gearchiveerd en kunnen ze niet meer opgeroepen worden door de klant. 

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de cadeaubon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventueel gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien op de bon geen bedrag, maar een omschrijving van een dienst staat beschreven, zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens worden onder geen enkel beding verstuurd naar derden deze zullen enkel benut worden voor het opmaken van facturen / contracten en eventueel verzenden van pakketjes.

Klachten

Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen acht dagen na ontvangst van de goederen/diensten.